Sosyal uygunluk politikamız tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz Bil-Han Tekstil San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Politika kapsamında endişelerini, kaygılarını ve şikayetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir misilleme veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini atabilir ve bunlar Çalışan Temsilcisi tarafından İnsan Kaynakları Sorumlusuna getirilir. Açılarak değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılır.

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Genç İşçi Çalıştırılması:15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış şahıslardır. Şirketimizde bu yaş grubu yani genç işçi statüsünde işçi çalıştırılmamaktadır.

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

Örgütlenme Özgürlüğü: Örgütlenme özgürlüğü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün en temel değerleri ve önemli hedeflerinden biridir. Bil-han Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de şirket içerisinde örgütlenme özgürlüğünün politika oluşturma ve uygulamadaki değer ve öneminin farkındadır. Örgütlenme özgürlüğü, kriz ve iyileşme dönemleri dahil, sürdürülebilir çözümler üretme konusunda kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir. Örgütlenme özgürlüğü, basit bilgi paylaşımından bağlayıcı toplu sözleşmelerin veya ulusal boyutta sosyal anlaşmaların müzakere edilmesine kadar farklı şekillerde var olmaktadır. Üçlü sosyal diyalog, kamu veya özel sektörde işveren, çalışan ve hükümet temsilcilerini kapsarken, ikili düzeyde sadece işveren ve çalışan temsilcileriyle de olabilmektedir. Örgütlenme özgürlüğü, bazen ulusal veya bölgesel düzeyde resmi kuruluşlarda, bazen de daha gayri resmi yollarla işletme veya yerel düzeyde uygulanabilmektedir.

Çalışanların birlik olma, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeyi ve bu hakların kullanılması nedeniyle herhangi bir misilleme yapmamayı, çalışanlara bu hakların kullanılması engellemek için herhangi bir ücret veya ödeme teklifi etmemeyi Bil-han Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu taahhüt şirketin yasal mevzuat gereği takip edeceği tüm zorunluluklar ile birlikte değerlendirilir.

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

 Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

 Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,

 Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

 İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme: Çalışanlar kolektif şekilde birleşerek toplanabilir, sendika veya yasal derneklere üye olmakta yasal şartlara uyması kaydıyla özgürdürler. Çalışanlar sendika, dernek veya topluluğa üye olmaları nedeniyle iş akitleri fesh edilemez veya ayrımcılık yapılamaz. İşveren olarak çalışanların yasal haklarını koruması ve çalışanların haklarına saygı duyulduğu bir ortamın oluşmasını sağlamak başlıca görevimizdir. Dilek, şikayet ve öneriler her çalışanın dilek, şikayet ve önerilerini iletmesi için gerekli altyapı kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı ve çalışanın yapacağı dilek, şikayet ve önerilerin bildiriminde kendine misilleme yapmamayı,

 Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

 Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

 Mahkum: İşyerimiz hapishanede ve mahkumların bulunduğu alanlarda üretime izin vermemeyi,

Rüşvet ve Yolsuzluk: Rüşvet/ yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesinin hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini, belirlenmiş ve duyurulmuş Bil-Han Tekstil etik kuralları çerçevesinde davranılacağını,

Göçmen İşçi Çalıştırma ( Yabancı İşçilerin İstihdamı): Şirket içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; oturum izni olmadan çalıştırmamayı, iş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzeltmeyi, işe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden almamayı, işçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırmamayı, şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korumayı,

Göçmen işçi ve eski hükümlü çalıştırmama : Göçmen işçi ve eski hükümlü çalıştırmama politikası Firmamız, tekstil sektörünün iş yoğun temposuna ve ihracat ağırlıklı termin baskısına rağmen, sektörün ortalama standartlarının üzerinde olan çalışan konforunu ve iş barışını korumak ve ayrıca olası çatışma ve çakışmaları önlemek amacıyla yönetim kararı olarak göçmen statüsünde ve eski hükümlü işçi istihdam etmemektedir.

Türkiye’ye son dokuz yılda gelen 4 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin tekstil sektörünün geniş iş yelpazesinde gerek yasal mevzuata bağlı olarak gerekse de kaçak olarak çalıştırıldığını görüyor ve takip ediyoruz. Rekabetin en yoğun yaşandığı sektörümüzde, Suriyeli personel bulunduran firmaların fiyat avantajı sağladığı da bir gerçektir. Ancak, söz konusu gerçekler bir yana, firmamız iş barışı ve çalışan konforundan ödün vermemek adına, bugüne kadar göçmen statüsünde hiçbir eleman istihdam etmediği gibi, bugünden sonra da hiçbir göçmen işçiyi istihdam etmeme kararlılığındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara BİL-HAN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,  .

 

Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi, taahhüt eder.