GİRİŞ

Bil-Han Tekstil A.Ş. bünyesinde istihdam edilen tüm çalışanlar Bil-Han Tekstil A.Ş. etik davranış
kurallarına uymakla yükümlüdür. Etik davranış kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu
kurallara gereken önemi vermelerinin sağlanması ve etik davranış kurallarına uyulması konusunda
gereken çabanın gösterilmesi Bil-Han Tekstil A.Ş.de görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli
görev ve sorumlulukları arasındadır.

Bil-Han Tekstil A.Ş.nin benimsediği değerler ve ilkelerine ilişkin oluşturduğu etik kurallar; iş sürecinde
en uygun davranış biçimini belirlemek konusunda yol gösterici olacaktır.
Bil-Han Tekstil A.Ş. çalışanları, kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarının etik kurallara uygun olup
olmadığını değerlendirmelidir. İş etiğine uygun olmadığı gözlemlenen karar ve davranışların Etik
Kurulu’na bildirilmesi her Bil-Han Tekstil çalışanının ortak sorumluluğudur.
İş Etik Kurallarına uygun olmayan her davranış yakından incelenecek ve iş etik kurallarını ihlal edenler
çeşitli disiplin cezalarıyla cezalandırılacaklardır. Etik kurul üyeleri ile ilgili gelebilecek uygunsuzluk
bildirimleri diğer kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

ETİK KURUL, Bil-Han Tekstil A.Ş. etik kurallarının ihlal edildiğine dair şikayetleri ve bildirimleri
soruşturmak ve çözümlendirmekle sorumludur.
Bil-Han Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki isimlerden
oluşur.

Erbil Çeçener – Genel Müdür
Bahar Gençer – Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uzmanı
Eda Saygıner – Kalite Sorumlusu

MUSTAFA ÇEÇENER
BİL-HAN TEKSTİL A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 

BİL-HAN TEKSTİL A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve gerek çalışanlarımızla gerekse paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde doğruluk,
dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı öncelikli değerlerimizdir.
Bil-Han Tekstil A.Ş. iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

GİZLİLİK

Üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve / veya paydaşları için rekabet açısından
dezavantaj yaratabilecek bilgiler, ticari sırlar, personel özlük haklarına ait bilgiler ve “gizlilik sözleşmesi”
kapsamındaki konular “gizli bilgi” olarak tanımlanır.
Bil-Han Tekstil A.Ş. çalışanlarına ve paydaşlarına ait gizli bilgilerin korunmasına özen gösterir.
Çalışanlarımız herhangi bir ticari menfaat sağlamak amacıyla gizli bilgileri dışarı sızdıramaz.
Kişisel verilerin tamamını kanunlar çerçevesinde korur, işler, saklar ve imha eder.

RÜŞVET / HEDİYE KABULÜ/KARA PARA AKLAMA

Bil-Han Tekstil A.Ş. ilişkide bulunduğu şirketlere ya da şahıslara hediye amacının ötesine
geçebilecek(karşı tarafın objektif karar vermesini etkileyecek/maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda
bırakacak hediyeler vermez, bu gibi hediyeleri kabul etmez.
Rüşvet ve/veya komisyon alınması, verilmesi veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez. Bütün
işler şeffaf şekilde yürütülür ve hiçbir kara para aklama eylemine katılım olamaz.
Bil-Han Tekstil A.Ş. çalışanları kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını ve davranışlarını etkileyebilecek
hediye, indirim, komisyon, yardım, ağırlama talep edemez ve kendilerine yapılan bu teklifleri kabul
edemezler.
Her türlü yolsuzluğa karşı durur.

SORUMLULUKLAR

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Bil-Han Tekstil A.Ş. sürdürdüğü tüm faaliyetlerinde yasalara uygun hareket eder. Her türlü kamu kurum ve
kuruluşuna, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaati olmaksızın eşit mesafede yer alır.
Mali ve ticari kayıtlarda doğruluk ve yasalara uygunluk esastır.

 

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayacak şekilde, müşteri odaklı çalışma sistemi benimsenir.
Ürün ve hizmetlerin kalitesini müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda aynı şekilde sağlamak, test
etmek, sürekli iyileştirmek, taleplerini zamanında ve doğru olarak karşılamak öncelikli hedefimizdir.
Üretilen ürünlerde hayvan refahı gözetilerek, üzerlerinde herhangi bir test yapılmaz.

Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak önemlidir. Bil-Han Tekstil
A.Ş. müşteri bilgilerini hassasiyetle korur.

 

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

En değerli varlığımızın insan kaynağımız olduğu bilinciyle çalışanlarımıza temiz, özgür, sağlıklı ve
güvenli çalışma koşulları sağlamak en önemli görevlerimizden biridir. İş sağlığı ve güvenliği için gereken
her türlü teçhizatı temin eder, prosedürleri yerine getirir, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız.
Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği açısından olası tehlikeleri tespit etmek, değerlendirmek, bundan
kaçınmak ve zamanında müdahale etmek için riskleri belirleyen sistemler oluştururuz.

Çalışanlarımızın onuruna ve kişisel haklarına saygı duyarız. Çalışanlarımızla ilgili özel bilgileri hukuki
zorunluluk haricinde onların izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmayız.

İşe alma ve istihdamla ilgili tüm kararlarda kadın ya da erkek tüm çalışanlarımızı yetenekleri ve işe
uygunluklarına göre değerlendiririz. Çalışmalar gönüllülük esasına dayanır. Kişilerin cinsiyetine, rengine,
ırkına, milliyetine, etnik kökenine, sağlık durumuna, engelliliğine, dinine ve diğer inançlarına bağlı olarak
ayrımcılık yapmayız. Ücretlendirme, ödüllendirme ve terfide performans ve verimlilik kriterlerini esas
alarak adil davranırız. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izleriz.

Kadın çalışanlarımız hamilelik ve doğum nedeniyle işten çıkarılmaz. Hamilelik nedeniyle ayrıldığı işine
tekrar aynı pozisyonda dönmesini sağlarız. Hamilelik süresince ve doğum sonrasında çalışma şartları,
izinler ve molalar yasaların öngördüğü şekilde, özel olarak düzenlenir.
Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gereken çabayı gösteririz. Çalışanlarımızın eğitilmesi ve
geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlarız.

İş ve işçi haklarıyla ilgili kanunlara riayet ederiz. Yasalara aykırı her tür işçi çalıştırma uygulamasının
engellenmesini destekleriz. 18 yaşın altında olanları çalıştırmayız. Zorla çalıştırma ve borç karşılığı
çalıştırmayı hiçbir şekilde kabul etmeyiz.

Ücretler, ulusal yasaların öngördüğü asgari düzeyde ya da üzerinde belirlenir ve zamanında, düzenli ve
eksiksiz olarak ödenir.

Olağanüstü durumlar haricinde, düzenli olarak haftalık çalışma saati 45 saat ve fazla mesai maksimum
günde 2 saattir. Toplamda çalışma yılı süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere ) 270 saatten
fazla çalışılmaz.

Çalışanlarımız her yedi günlük dönemde en az bir gün izin hakkına sahiptir. Fazla mesai alışanlarımızın
gönüllülük esasına bağlıdır.

Tacize sebep olacak hiçbir davranışa müsaade etmeyiz.

Tarafsızlık ve şirkete bağlılıklarını olumsuz etkileyebilecek olan çıkar çatışmalarından uzak durmalıdır.

Çalışanlar, kişisel çıkarlarının, iş ile ilgili yargılarını uygunsuz şekilde etkileyeceği ya da etkiliyor
görünebileceği durumlardan kaçınmalıdır ve buna çıkar çatışması denir. Kişisel çıkarların iş ile ilgili
yargıları etkilediği algısı bile itibarımıza ve işlerimize zarar verir. Kişisel çıkarlar, iş ile ilgili yargıları
etkilediğinde ya da etkiliyor göründüğünde itibarımız ve işimiz zarar görebilir. Böyle bir durumda
mutlaka üst yönetime bildirim yapılmalıdır.

Çalışanlarımızın sendika ya da dernek kurma ve bu sendika ve derneklere katılma ya da katılmama ve
toplu sözleşme hakkına saygı duyarız.

Çalışanlarımızın misilleme korkusu duymadan, şikayetlerini şikayet ve disiplin prosedürü kapsamında
etik kurula özgürce ifade etmelerine ve endişelerinin etik kurul tarafından uygun şekilde ve zamanında
çözümlenmesine olanak tanırız.

 

TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Tedarikçilerimizin sunduğu mal ve hizmetler, şirketimizin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini doğrudan
etkiler.

Bu kapsamda tedarikçilerimizin kabul edilen kalite ve standartlarda çalışan şirketler olmasına özen
gösteririz.

Tedarikçi seçim sürecinde adil ve tarafsız davranır, misillemeye karşı endişelerini bildirecekleri yollar
sunarız.

Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun hareket etmeyen tedarikçilerle çalışmayız. Tedarikçilerimize saygılı
davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gereken çabayı gösteririz.
Tedarikçilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.

 

TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Ülke ekonomisine güç katmayı hedefleriz. Topluma karşı olan sorumluluklarımızı “sürdürülebilirlik”
prensipleri çerçevesinde planlayarak yürütürüz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle
destek veririz.

Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırız ve bu tür
suçların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları destekleriz.
Toprak gaspına karşı toleransımız olmayıp, bireylerin-toplumların mülkiyet ve toprak haklarına saygı
gösteririz.

Demokrasinin, insan sağlığının, insan haklarının ve çevrenin korunmasına önem veririz.. Faaliyetlerimizi
gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, daha iyi bir toplum ve daha temiz bir
çevre için gönüllü olarak katkıda bulunuruz. Çalışanlarımız için çevre konusunda eğitimler
düzenleyerek çevre bilincini kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuruz. Çevreye yönelik
sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek vererek çevre dostu teknolojilerin
geliştirilmesine yardımcı oluruz.

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır, biyoçeşitliliği korur ve israfını
engelleriz.

Üretim faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği kontrol altında tutar, bu konuda
belirlenmiş standartlara ve mevzuata uygun hareket ederiz. Sıfır atık sistemine uygun depolama yapar,
atık materyallerimiz için uygun işleme tesisleri bularak yerel geri dönüşümcülerle birlikte çalışırız.
Sera gazı emisyonlarımızı doğru ve uygun projeler ile azaltmak için çevre yönetim sistemimiz
mevcuttur.

 

ÇALIŞANLARIN BİL-HAN TEKSTİL A.Ş.YE KARŞI SORUMLULUKLARI

Çalışanlarımız şirket imajını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmalı, çalışmalarını uymak
zorunda oldukları etik kurallar çerçevesinde sürdürmelidir. Şirketimizin saygın imajının korunması ve
geliştirilmesi için tüm çalışanlarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Çalışanlarımızın
birbirleriyle olan iletişimlerinde karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde ve uyum içerisinde
işbirliğini sürdürmelerini ve ekip çalışmasını benimsemelerini bekleriz.

Çalışanlarımız şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınmalıdır.
Üretimde, zamanı etkin ve verimli kullanmak esastır. Şirket menfaatleri her zaman gözetilmelidir. Şirketin
sağladığı imkanlar çalışanların özel işleri için kullanılamaz.

Çalışanlarımız şirket, müşterilerimiz ya da tedarikçilerimiz hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan
bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. İşin gereği olarak öğrenilen gizli bilgileri şirket dışına
sızdıramazlar.

Çalışanlarımız tedarikçilerimizle olan ilişkilerini yürütürken, menfaat ilişkisi bulunduğuna dair izlenimlerin
oluşmasına imkan vermeyecek şekilde davranmalıdır. Objektif karar vermelerini olumsuz etkileyecek
hediyeleri kabul etmelerine izin verilmez.

Tüm çalışanlar şikayet mekanizmalarına erişebilir, her türlü şikayet ve geri bildirimler şikayet ve disiplin
yönetmeliğince geri bildirim yapılır.

TEDARİKÇİLERİN BİL-HAN TEKSTİL A.Ş.YE KARŞI SORUMLULUKLARI

Yasalara uygun ve dürüst bir şekilde işleri yürütmelidir.

Saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gereken çabayı gösterir.
Tedarikçilerimiz gizli bilgileri özenle korumalı ve güvence altına almalıdır.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayacak şekilde, müşteri odaklı çalışma sistemi
benimsemelidir.

Ürün ve hizmetlerinin kalitesini gereksinimlerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirmek, taleplerimizi
zamanında ve doğru olarak karşılamalıdır.

Her türlü şikayet ve geri bildirimlerinizi ik@bilhantekstil.com.tr ve bilhan@bilhantekstil.com.tr adresine
bildiriniz